اعلامیهnot;ای که بدینسان توسط مؤسسين تهيه و تنظیم میnot;گردد طبق ماده 11 قانون تجارت باید در یکی از رومهnot;های کثیرالانتشار اعلان و عین این اعلامیه در بانکی که خریداران سهام باید وجه خریداری شده سهام خود را در آن واریز نمایند در معرض دید علاقمندان قرار داده شود. علاقمندان و کسانی که قصد خرید سهام شرکت را دارند به بانک مربوطه مراجعه و با خرید سهام، مبلغی که باید نقداً پرداخت شود به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسيس واريز میnot;نمایند. بدیهی است قبل از واریز مبلغ پرداختی، علاقمندان و خریداران سهام شرکت سهامی عام باید (ورقه تعهد سهام) را نیز امضاء نمایند. امضاء ورقه تعهد سهام از این نظر دارای اهمیت است که خریداران با روئيت ورقه تعهد سهام شرکت، با چشمانی باز و آگاهانه نسبت به خرید سهام اقدام نمایند و واقف بر مسئوليتnot;های خود در شرکت باشند و احیاناً سهام شرکتهای سهامی عام دیگر را خریداری ننمایند. ثانیاً همانطوری که از لفظ ورقه تعهد مستفاد میnot;شود، خریداران سهام با امضاء ورقه تعهد نامه مزبور خود را مقید به رعایت اساسنامه و مقررات شرکت میnot;نمایند، چنانچه پرداخت قسمتی از بهای سهام پس از پذیره نویسی باید پرداخت شود، پذیره ندیسان با امضاء ورقه تعهد، خود را مم به اجرای مفاد آن میnot;نمایند.
ورقه تعهد بنابر نص صریح ماده 13 قانون تجارت باید حاوی و مشتمل بر نکات زیر باشد:

نام موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
سرمایه شرکت
شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن
تعداد سهامی که مورد تعهد واقع میnot;شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت، نقداً و در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود.
نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود.
هویت و نشانی کامل پذیره نویسان
قید اینnot;که پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید.
ورقه تعهد مزبور در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ و امضاء پذیره نویسی یک نسخه نزد بانک نگهداری و نسخه دوم پس از انجام تشریفات قانونی به پذیره نویس داده میnot;شود.
تعهد بر پرداخت حداقل 20% سرمایه شرکت و پرداخت حداقل 35% از مبلغ تعهد شده به حساب شرکت و اخذ گواهینامه از بانک
همانطور که در تعریف شرکتهای سهامی عام گفته شد اصولا در شرکتهای سهامی عام اجباراً مؤسسين باید 20% از سهام شرکت را تعهد و حداقل 35% وجه آنرا واریز و پرداخت نمایند. برای اجراء و احراز این موضوع، مؤسسين بايد وجه پرداختی را به حساب شرکت سهامی عام در شرف تأسيس واريز و گواهینامه مربوطه را به ضمیمه اسناد و مدارک گفته شده، تقدیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

دریافت نام برای شرکت از اداره ثبت شرکتها

مؤسسين پس از تهیه اسناد و مدارک بالا، باید نخست از اداره ثبت شرکتها باتوجه به ضوابط گفته شده برای شرکت سهامی عام نامی را بنا به پیشنهاد مؤسسين انتخاب نمایند. نام مذکور باید قبل از عبارت در شرف تأسيس در کلیه آگهیnot;های مربوط به شرکت درج گردد.

ارائه کلیه اسناد لازمه به اداره ثبت شرکتها

اسناد و مدارک بالا باید به اداره ثبت شرکتها ارائه گردد، اداره مزبور پس از بررسی اسناد و مدارک لازمه، طی نامهnot;ای اجازه انتشار طرح اعلامیه پذیره نویسی را در رومهnot;های کثیرالانتشاری که از طرف مؤسسين جهت انتشار آگهیnot;های شرکت معین گردیده است را میnot;دهد، طرح اعلامیه پذیره نویسی که بدینسان مورد تأييد اداره ثبت شرکتها قرار گرفته باید در رومه کثیرالانتشار مزبور جهت اطلاع و خرید سهام توسط مردم که مطمح نظر و مورد توجه قانونگذار و مهمترین هدف شرکتهای سهامی عام که همانا ترغیب افراد در سرمایه گذاریnot;های تجاری و بسط مالکیت-های خصوصی و تأمين رفاه عامه و تعدیل ثروت و سرمایه است، آگهی و منتشر گردد.

ثبت سازمان های غیر دولتی

ثبت شرکت در خرم آباد

انواع نام از منظر حقوق تجارت

سهام ,شرکت ,تعهد ,پذیره ,پرداخت ,سهامی ,سهامی عام ,اداره ثبت ,ورقه تعهد ,ثبت شرکتها ,پذیره نویسی ,اعلامیه پذیره نویسی ,کلیه اسناد لازمه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
mystery-movie motelghoo doosthaa idal activeclox saeedmobayyen quattrakcommdod shop2021hesam welding oud022